การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  |          |   
 
 

การขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน

แบบขอรับค่าเช่าบ้าน  (แบบ  6005)

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

แบบรายการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน

 พระราชกฤษฎีกา  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.  2547   

 พ.ร.ฏ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2550


 หลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราช 
 การเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 
 พ.ศ.  2550 
ลงวันที่  25  มกราคม  2550
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าบ้าน

Flow Chart

 

 
     
 
 


  คู่มือการปฏิบัติงาน
:  
 

  กระบวนงานการตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

 
 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ. 2547    บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ  ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ด้านที่อยู่อาศัยของ
ข้าราชการ  โดยกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการ  และหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  ซึ่งแนวทางปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบดังกล่าว 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน
      
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว  จึงรวบรวมจัดทำแนวทางการตรวจสอบสิทธิการ

เบิกค่าเช่าบ้าน   ของราชการไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน          
ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ส่วนที่  1  ความรู้ทั่วไป

 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ

                    การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการ  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
 

                                1.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ  ดำเนินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีสิทธิ 
 

                                2.  เพื่อให้ข้าราชการทราบถึงสิทธิและกระบวนการยื่นแบบขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

                                3.  เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 

อบเขตของคู่มือ

                               
                    คู่มือการปฏิบัติงาน
: กระบวนงานการตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

จะกล่าวถึงขั้นตอนการยื่นแบบคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน  โดยเริ่มตั้งแต่ข้าราชการผู้ประสงค์ยื่นคำขอเบิกค่า

เช่าบ้านตรวจสอบสิทธิ  การยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  และการตรวจสอบ

หลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี


ค่านิยามศัพท์ 

ข้าราชการ  :  ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

                     ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการ

                      ฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการพลเรือน

                     ในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ

                      ฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการตำรวจตามกฎหมาย                       ว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ  ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร  และ

                      ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

                      ส่วนราชการ  :  สำนักงานที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการ

ส่วนที่  2  แนวทางการตรวจสอบสิทธิและหลักฐานในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ


เป้าหมายการดำเนินงาน

                                กระบวนการตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการเป็นการตรวจสอบ
สิทธิและหลักฐานการขอเบิกค่าเช่าบ้านให้เป็นไปตาม  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.2547  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม   และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.2549  เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกินสิทธิ  และเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ   ข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน

การเงิน  ซึ่งกระบวนการตรวจสอบตรวจสอบสิทธิและขอรับค่าเช่าบ้าน   ไม่มีการกำหนดแผนผัง

ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน   ทำให้กระบวนงานใช้ระยะเวลามากกว่า  10  วันทำการ  ดังนั้น

จึงตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในการตรวจสอบหลักฐานและอนุมัติแบบขอรับค่าเช่าบ้านภายใน 7 วัน

ทำการ  ภายใต้เงื่อนไขข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

                           การขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  เริ่มจากข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านยื่นแบบขอรับ

ค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)  ต่อผู้รับรองการมีสิทธิ  ณ  ส่วนราชการที่ผู้นั้นปฏิบัติราชการ  เมื่อมีการรับรอง

สิทธิขอรับค่าเช่าบ้านแล้ว  ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน  แต่งตั้งข้าราชการจำนวนไม่น้อยกว่า

สามคนเป็นคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียด  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านพิจารณาอนุมัติ   เมื่อได้รับอนุมัติเบิก
ค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการผู้นั้นยื่นแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)  พร้อมหลักฐานการชำระเงินต่อ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน 

และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและเบิกจ่ายเงินต่อไป
 

ส่วนที่  3 ระบบการติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

                             ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการตรวจสอบสิทธิและอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน

                             ค่าเป้าหมาย  : ภายในระยะเวลา  7  วันทำการ

                             ระยะเวลาการตรวจสอบสิทธิและอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสารจากข้าราชการจนถึงผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน